Požární ochrana


V oblasti požární ochrany zajistíme :

  • audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola)
  • vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení
  • přípravu a provedení cvičného požárního poplachu
  • vypracování dokumentace PO včetně jejího spravování:

- začlenění do kategorie činností
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- posouzení požárního nebezpečí
- požární řád
- požární poplachové směrnice
- řád ohlašovny požárů
- dokumentace zdolávání požáru
- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy    preventivní požární hlídky
- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě    preventivní požární hlídky
- požární kniha

  • provedení školení o PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
  • provedení odborné prípravy členů preventivních požárních hlídek
  • provedení preventivních požárních prohlídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně
  • vypracování požárně bezpečnostního řešení
  • vypracování požární zprávy
  • projednání věcí požární ochrany u HZS ČR a stavebního úřadu
  • stavební dozor v oblasti požární ochrany
  • poradenství v požární ochraně
  • stanovení podmínek pro bezpečné svařování dle vyhlášky č.87/200 Sb.
  • účast při vyšetřování příčin vzniku požáru
  • zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení
  • dodání a instalaci přenosných a pojízdných hasicích přístrojů včetně jejich pravidelných kontrol a revizí
  • dodání ostatních věcných prostředků požární ochrany (hasiva, hadice, proudnice atd.)

 


tel: 728 826 001