Požární ochrana


V oblasti požární ochrany zajistíme :

 • audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola)
 • vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení
 • přípravu a provedení cvičného požárního poplachu
 • vypracování dokumentace PO včetně jejího spravování:

- začlenění do kategorie činností
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- posouzení požárního nebezpečí
- požární řád
- požární poplachové směrnice
- řád ohlašovny požárů
- dokumentace zdolávání požáru
- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy    preventivní požární hlídky
- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě    preventivní požární hlídky
- požární kniha

 • provedení školení o PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • provedení odborné prípravy členů preventivních požárních hlídek
 • provedení preventivních požárních prohlídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně
 • vypracování požárně bezpečnostního řešení
 • vypracování požární zprávy
 • projednání věcí požární ochrany u HZS ČR a stavebního úřadu
 • stavební dozor v oblasti požární ochrany
 • poradenství v požární ochraně
 • stanovení podmínek pro bezpečné svařování dle vyhlášky č.87/200 Sb.
 • účast při vyšetřování příčin vzniku požáru
 • zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení
 • dodání a instalaci přenosných a pojízdných hasicích přístrojů včetně jejich pravidelných kontrol a revizí
 • dodání ostatních věcných prostředků požární ochrany (hasiva, hadice, proudnice atd.)

 


tel: 728 826 001