Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme:

  • audit stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.)
  • zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení
  • zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků
  • vypracování dokumentace BOZP
  • zavedení systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, včetně vypracování osnov školení, zpracování pracovních postupů s ohledem na minimalizaci bezpečnostních rizik
  • pravidelné fyzické kontroly pracovišť
  • zavedení systému evidence pracovních úrazů
  • asistence při šetření příčin pracovních úrazů
  • poskytnutí příslušných formulářů (záznam o úrazu, protokol o provedení dechové zkoušky na alkohol, atp.) a dokumentů (kniha úrazů, smlouva se závodním lékařem, atp.)
  • zajištění revizí vyhrazených zařízení (elektrických, tlakových, zdihacích a plynových) a vedení evidence o jejich provedení

tel: 728 826 001