Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vzniku byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... a)        požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... i postavení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných ...

 

4) Požární prevence

... požární ochraně stanovení podmínek pro bezpečné svařování dle vyhlášky č.87/200 Sb. účast při vyšetřování příčin vzniku požáru zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení dodání a instalaci přenosných a pojízdných hasicích ...

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

35   Zkušební doba (1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36 odst. 1). Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo ...


tel: 728 826 001