Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz stavu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární prevence

V oblasti požární ochrany zajistíme : audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme: audit stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ě bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... émně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 1b) v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu, b)        při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, e) posouzením jejího stavebně technického stavu.   (3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ejně dostupném uznávaném normativním dokumentu, 2) g)        hořlavou látkou - látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... šti, které mu bylo předáno,p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ...

 

8) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... navatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a)        pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který ...


tel: 728 826 001