Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz podle byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Rozdělení činností do kategorií dle úrovně požárního nebezpečí

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně rozděluje činnosti podle úrovně požárního nebezpečí do tří následujících kategorií: činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím činnosti s vysokým požárním ...

 

2) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... mi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit . Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... avby, e) posouzením jejího stavebně technického stavu.   (3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... vních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... dpisy Evropských společenství 1) , d)        upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a). § 2 (1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto ...

 

8) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ovinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osoba fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a fyzických osob § 2 Obecná ustanovení (1) Ministerstva a jiné státní . ...

 

9) Nařízení vlády 201/2010

) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený ...


tel: 728 826 001