Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz nejsou byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... stní listy apod., l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou . ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. (3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem, ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... požárním zatížením 15 kg/m 2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob, j)          u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.   (3) Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti   ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... láštní právní předpis 11) . § 24 (1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. (2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o uzavření . ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... rávním předpisem. ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ § 19 Tímto zákonem nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu26), zvláštní požadavky na pracoviště27), na uvedení výrobků na trh a do ...


tel: 728 826 001