Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz jejich byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... e, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... potřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. (3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž ...

 

3) Požární prevence

... ajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení dodání a instalaci přenosných a pojízdných hasicích přístrojů včetně jejich pravidelných kontrol a revizí dodání ostatních věcných prostředků požární ochrany (hasiva, hadice, proudnice atd ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... echnické podmínky zvláštním právním předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky, f)         normativním ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

... v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9).   § 3   Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím ...

 

8) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ní zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu. ...


tel: 728 826 001