Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz dokumentace byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme: audit stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení ...

 

2) Požární prevence

V oblasti požární ochrany zajistíme : audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení ...

 

3) Krizová komunikace

... ň velmi rychle. Pro zvládání veškeré komunikace uvnitř i vně firmy v krizových situacích nabízíme: vypracování dokumentace službu krizového mluvčího poradenství Pokud potřebujete pomoci s krizovou komunikací, volejte na ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... a realizaci stavby, jimiž jsou a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, . ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.   ČÁST DRUHÁ STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. (2) O revizi spalinové cesty vydá odborně ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst. 1 je odpovědná za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.   § 6b Prováděcí právní předpis stanoví   a)        hodnoty nahodilého požárního zatížení ...


tel: 728 826 001